top of page

מבנה מסחרי בשיפוץ למען חברת איזוטופיה מולקולר אימג'ינג בע"מ
סה"כ כ-1060 מ"ר (כ-600 מ"ר מושכר לחברת איזוטופיה, כ-460 מ"ר פנויים להשכרה)

המגרש נמכר

מבנה מסחרי, אזה"ת חוף שמן, חיפה

לצרכי מסחר, לוגיסטיקה ותעשייה

bottom of page